سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیدیعقوب حسینی – استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
فریده حق شناس کاشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران م
نیما سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران م

چکیده:

یکی از مهمترین مشکلات امروز صنایع کشور، عدم رقابت پذیری است یکی از عوامل بروز این مشکل، عدم وجود رویکردی مشخص به منظور افزایش رقابت پذیری است. دراین پژوهش برآنیم که مدلی برای بررسی و اندازه گیری رقابت پذیری صنعت فرش کشور ارائه دهیم برای استخراج مدل مفهومی، از یک طرف نظریات، مدلها ، تئوری ها و چهارچوبهای مرتبط با رقابت پذیری در سطوح مختلف صنعت فرش، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. براساس این مدلها و رویکردها، مدل پورتر با سه جزء اصلی منابع ورودی، موقعیت در بازار و توان خلاقیت و نوآوری بعنوان مدل پایه انتخاب و بسط داده شد. سپس با استفاده از تکنیکهای تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختار یافته این مدل به اثبات رسید طبق نتایج کسب شده از این پژوهش مشخص شد که رقابت پذیری صنعت فرش کشور بیش از هرچیز، وابسته به توان خلاقیت و نوآوری است به عبارت دیگر برای این سازمن رویکردی مبتنی بر توان خلاقیت و بهبود جایگاه فعلی در بازارهای بین المللی توصیه می شود