سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی اجلی قشلاجوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
محمد موسی خانی – استادیار دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران
سیدرحیم صفوی میرمحله – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشگاه تهارن

چکیده:

امروزه بسیاری از مدیران نقش اساسی دانش را در کسب مزیت رقابتی و دنبال نمودن اهداف استراتژیک سازمان درک نموده اند و اینکه مدیریت دانش به صورت یک الزام رقابتی در سازمان ها درآمده است. با وجود این اگر زیرساختهای مناسب و چیش نیازهای لازم برای استفاده از چنین فرایندی نباشد حاصلی جز انزجار منابع انسانی و اتلاف منابع مالی در پی نخواهد داشت. بنابراین، ضروری است که سازمان ها قبل از هر اقدامی از آمادگی سازمان خود در ارتباط با استقرار آن اطمینان حاصل نمایند. برای رسیدن به چنین هدفی ارائه مدلی جهت سنجش آمادگی سازمان برای مدیریت دانش، اجتناب ناچذیر می باشد. در پژوهش حاضر به منظور تحقق این امر، ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع، شاخصهایی برای آمادگی مشخص گردید و سپس از طریق پرسشنامه ای در معرض اظهارنظر ۵۰ نفر از صاحبنظران در زمینه مدیریت دانش قرار داده شد. با استفاده از روش تحلیل عاملی تائیدی، ۱۹ مورد از شاخصای فوق در قالب ۵ عامل تائید و تعداد ۶ شاخص حذف گردید. بعد از مشخص شدن مدل، برای تعیین وزن عوامل و شاخص های آن از روش میانگین موزون استفاده شد. در نهایت میزان کاربردی بودن مدل، از طریق پرسشنامه ای در مرکز آمار ایران مورد آزمون قرار گرفت و و ضعیت آمادگی آن در ابعاد مختلف نشان داده شد و بر اساس وضعیت آن پیشنهادی ارائه گردید.