سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاوه پوراکبر صفار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی
نیما جمیل پور – دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی
محمدعلی سنجری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی
احمدرضا عرشی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی

چکیده:

در این مطالعه حرکت ساق پای ورزشکار حول مفصل زانو به صورت یک پاندول یک درجه آزادی در نظر گرفته شد . پارامترهای مکانیکی ماهیچه های درگیر در تمرین اکستنشن پا (ضرایب سختی و میرایی ماهیچه ها) در کنار گشتاور ایجاد شده توسط ماهیچه ها به عنوان کنترل کننده این حرکت در نظر گرفت ه شد ند. تأثیر خستگی روی کارآیی ماهیچ ه های فلکسور و اکستنسور زانو به صورت تغییر در پارامترهای مکانیکی ماهیچه و گشتاور محرک، طی تکرار حرکت مدل شد . عامل توصیف کنندهء روند خسته شدن، توسط شاخص خستگی بیان ش د که از پردازش نتایج تمرین ورزشکار معرفی شده و بدست آمد . مدل توسط نرم افزار MATLAB اجرا شده و مقادیر مختلف شاخص خستگی متناظر با تمرینات انجام شده توسط ورزشکار، برآورد شد.