سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهروز زارعی – عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
هدی ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت IT دانشگاه الزهرا

چکیده:

امروزه الگوبرداری ۳ جایگاه خود را بعنوان ابزاری برای بهبود عملکرد و رقابت پذیری سازمانها تثبیت کرده است. از سوی دیگر به دلیل اینکه در الگوبرداری یادگیری از مدلها ۴ مطرح است، انتقاداتی به آن وارد میشود. این انتقادات و عدم امکان نوآوری در برترین عملکردهای تقلید شده برای سازمانهای منفرد، منجر به مطرح شدن ایده شبکهسازی ۵ در ادبیات جدید الگوبرداری شده است. در این مقاله ابتدا دیدگاه تکاملی ۶ درباره الگوبرداری از برترین عملکردها با تأکید بر شبکه سازی مرور شده. سپس به معرفی شبکه برترین عملکردها ۷ به عنوان نمونهای از الگوبرداری شبکهای متمرکز بر انتقال برترین عملکردها در جهت منافع سازمانی پرداخته شده است. در ادامه این شبکه با روشهای سنتی الگوبرداری مقایسه و فواید آن برای سازمانها بیان شده. در نهایت نیز مدلی برای پیادهسازی شبکه برترین عملکردها در ایران ارائه گردیده است.