سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد یعقوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دپارتمان مهندسی شیمی، دانشکده ف
غلامرضا زاهدی – استاد یار مهندسی شیمی، دانشگاه رازی
محمد امانپور ریحانی – کارشناس مهندسی شیمی

چکیده:

دراین تحقیق به بررسی روش های مختلف برای پیش بینی دمای تشکیل هیدرات در گاز طبیعی بر اساس سنگینی مخصوص گاز و فشار گاز پرداخته شده است. با توجه به اینکه معادلهKobayashi
به عنوان روش مرسوم و معتبر در اینزمینه شناخته می شود، سعی گردید معادله ای به فرم این معادله ارائه گردد که علاوه بر دقت قابل قبول، نسبت به روش فوق ساده تر نیز باشد. مدل پیشنهادی دراین تحقیق دارای یازده ثابت می باشد که نسبت به معادلهKobayashi دارای ثوابتکمتری می باشد. همچنین متغیرهای فشار و گراویته در این مدل پیشنهادی بصورت ساده تری ظاهر گردیده اند. معادله توسط نرم افزار(EES) Engineering Equation Solverتهیه شده است. مدل ارائه شده با مدل های مطرح در این زمینهمقایسه شده است. نتایج نشانگر دقت بالای مدل ارائه شده نسبت به مدل های متداول موجود است.