سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نیکبخش جوادیان – عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران
امیر صنایعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران
سیدفرید موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

چکیده:

با تحولات اخیر در صنعت و تاکید بر سوده ی برون سپاری، زنجیره تامین زمینه بسیار جالبی برای محققین بوده است . زنجیره تامین شبکه پیچیده ا ی از انتقال اطلاعات ، مواد و سرما یه در یک سر ی نهاد ها ی مرتبط به هم می باشد.سازمان ها ن یاز به اتخاذ تصم یمات استراتژ یک، تاکت یکی و عمل یاتی در سطوح مختلف زنجیره تامین دارند . انتخاب تامین کنندگان یکی از تصمیم گیریهای حیاتی است که اهداف متعدد و بعضا با روابط متنا قض ی را شامل می شود .مقالات و تال یفات متعدد ی را م ی توان در ا ین زمینه پیدا نمود. در این میان محققین علم مدیریت با تاکی د
بر جنبه فلسفی قض یه اصولی را برای راهنمایی مدیریت در اتخاذ تصمیم ارائه نموده اند. از سوئی دیگر مهندسین با این قض یه بصورت یک مسئله به ینه ساز ی برخورد نموده اند و سعی کرده اند مدل های ریاضی را برای حل بهینه تر آن ارائه دهند . البته ا ین دو رو یکرد نه تنها در مقابل یکدیگر قرار ندارند بلکه مکمل یکد یگر نیز هستند . در این مقاله سعی شده است با تلفیق این نگرشها با استفاده از معیارهای مدل مرجع عملیات زنجیره تامین ٤ وهمچنین در نظر گرفتن مقادیر کمی و کیفی و نیز احتمالی مدلی بر اساس تئوری مطلوبیت گروهی برای انتخاب تامین
کننده/کنندگان ارائه گردد.