سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه مازندران ، پردیس دانشگاه مازندران – د
محمدعلی اسماعیلی – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
علی اکبر آقاجانی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

رشد روزافزون رقابت در سطح بین المللی، تغییرات سریع تکنولوژیکی، لزوم توجه به افزایش نوآوری، کارایی و ایجاد ثروت در جامعه، ضروری می نماید که دولتها بصورتی فعال با دانشگاهها و صنعت همکاری و ت عامل بین سازمانی داشته باشند . اینگونه همکاریها و تعاملات بین سازمانی می تواند مزایای زیادی نظیر پیشرفتهای تکنولوژیکی، کاهش هزینه ها، تولید بیشتر دانش و غیره را برای جامعه به همراه داشته باشند . این امر برای دانشگاهها نیز می تواند مزایای زیادی داشته باشد که از جمله آنها می توان به منابع مالی مکتسبه ناشی از اجرای پروژه های تحقیقاتی، دادن لیسانسها و غیره اشاره کرد . در مجموع، اعتقاد بر این است که چنانچه فعالیتهای همکاری میان دانشگاهها وسازمانها بدرستی و بگونه ای اثربخش مدیریت شوند منافع حاصله نیز حداکثر خواهند بود .
هدف مقاله حاضر ارائه مدلی بمنظور ایجاد همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت می باشد . در راستای دسترسی به هدف مذکور سعی شده است تا ادبیات موضوعی مربوط به همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت، مورد بررسی قرار گرفته، آنگاه ضمن بیان مختصر تعاریف، ابعاد و موضوعات مرتبط با آن، مدلی بمنظور ایجاد همکاریهای بین سازمانی میان آنها توسعه داده شود تا بعنوان مبنایی برای بررسی و مطالعات بیشتر مربوط به موضوع در دنیای واقعی باشد . در پایان، ضمن اشاره مجدد به هدف از نگارش مقاله در قالب جمع بندی، نتا یج، کاربردهای مدیریتی و جهات تحقیقاتی آینده مربوط به موضوع بمنظور ادامه و پیگیری کار توسط دیگر محققان علاقمند ارائه شده است