سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

نادر مظلومی – عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
محمدرضا طبیبی – کارشناس پژوهشی گروه بازاریابی و تحقیقات بازار موسسه مطالعات و پژوهش ه

چکیده:

حتی وجود تعاریف متعدد از لجستیک به سبب دیدگاه های تخصصی متفاوت و حوزه ه ای وسیع کارکردی آن نتوانسته است، ایجاد نگرشی ساختاری و تعمقی به این مبحث را تضمین نماید . یکی از راه کارهای ایجاد چنی ن نگرشی، ایجاد نگرش استراتژیک در لجستیک سازمانی است . روش ها و ابزارهای متفاوتی به منظور ایجاد تفکر و نگرش استراتژیک در سازمان وجود دارد. یکی از این رو شها، استفاده از برنام هریزی استراتژیک است. طراحی، اجرا و ارزیابی استراتژی لجستیک در سازمان گام هایی است که باید در این روش طی شوند . در این مقاله طراحی استراتژی لجستیک در سطح کسب و کارهای موجود در یک سازمان یا زنجیره تامین و همچنین کارکردهای موجود در آن توسط دو پروژه صورت می گیرد. اجرای استراتژی لجستیک امری است که تنها در قبال یکپارچگی درونی سیستم های لجستیک میان کارکردهای داخلی سازمان و یکپارچگی بیرونی آنها میان کسب و کارهای متفاوت سازمان یا زنجیره تامین دس ت یافتنی است. ارزیابی استراتژی لجستیک س ازمانی نیز توسط پروژ ه ای که به سنجش عملکرد سیستم های لجستیک سازمان می پردازد صورت می گیرد. مراحل پروژه های مذکور بر اساس تکنیک کمی و معتبر برنامه ریزی مشارکتیاز روش های سیستم داینامیک -انجام می شود. در نهایت این مقاله مدلی به منظور طراحی، اجرا و ارزی ابی استراتژی لجستیک سازمان بر اساس تکنیک برنامه ریزی مشارکتی ارائه می کند که می تواند راهگشای
تدوین استراتژی لجستیک کسب و کارها یا واحدهای تجاری موجود در یک بنگاه یا زنجیره تامین باشد.