سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احد کاظمی – دانشیار دانشکده مهندسی برق
حسن فشکی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی
مژده رسولی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی
مسعود خلیلی – دانشجوی دکتری دانشکده ریاضی

چکیده:

شناسائی رفتار پارامترها در هر مجموعه ای باعث بهبود وارتقاء عملکرد سیستم خواهد شد . برای هر سیستم می توان تعدادی پارامتر را به عنوان و رودی و تعدادی دیگر را به عنوان خروجی در نظرگرفت . با توجه به اهمیت خاص تلفات (تلفات مولفه اکتیو و راکتیو جریان ) و پروفیل ولتاژ در سیست مهای توزیع، این پارامترها به عنوان خروجی سیستم (که ارتباط مستقیم با هزینه دارند ) در نظر گرفته م یشوند. با انجام پخش بارهای مختلف و به دست آوردن ورودی و خروجی های متفاوت در یک سیستم توزیع، به بررسی تاثیر پارامترهای مختلف سیستم بر روی پارامترهای خروجی پرداخته شده است. هر خروجی به صورت تابع خطی از ورودیهای سیستم بیان و با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره برای یک سیستم ۳۳ شینه محاسبه شده است. نتایج حاصل نشان می دهند که مقادیر حاصل از مدل رگرسیونی با تقریب بسیار خوبی بیان کننده مقادیر واقعی هستند که تحلیل های آماری انجام شده در این مقاله نیز مؤید این مطلب است . ضرایب مربوط به هر ورودی در یک مدل رگرسیونی بیانگر میزان تاثیرگذاری هر ورودی در خروجی می باشند. همچنین این مدل ضمن دارا بودن قابلیت سرعت بالا نسبت به پخش بار (با خطای متوسط ۲%± ) قابل مقایسه با نتایج آن می باشد.