سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پویان جمشیدی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ای

چکیده:

در بسیاری از علوم به ویژه علوم طبیع ی فرآیند مشخص و تعریف شده ای جهت انجام تحقیق ات وجود دارد و حتی دستورالعمل ها و راهنماهای متعددی به منظور ارزیابی این تحقیقات عرضه شده است . با این وجود در مهندسی نرم افزار چارچوب و الگوی مشخص و صریحی جهت انجام تحقیقات به صورت انسجام یافته و نظام مند شناسایی و تشریح نشده است . تحقیقات در حوزه های مختل ف علوم و مهندسی به وسیله سوالات پاسخ داده شده، روش تحقیق انتخاب شده و نیز معیارهای ارزیابی نتایج آن، مشخص و متمایز می گردد . در این کار تحقیقاتی به ارائه مشخصه های تحقیقات در حوزه مهندسی نرم افزار در قالب الگویی نظام یافته مشتمل بر ماهیت تحقیقات این حوزه، نت ایج ممکن و روشهای اعتبار سنجی مناسب ، پرداخته م ی شود . همچنین فرآیندی تجویزی جهت انجام فعالیتهای پژوهشی در این حوزه ارائه شده است . فهم و بکارگیری این چارچوب به مهندسین نرم افزار جهت طراحی کارهای تحقیقاتی و نیز ارائه نتایج شفاف و گزارشات ارزیابی مناسب، کمک می نماید و باعث متمایز نمودن تحقیقات این رده از علوم رایانه می گردد. چارچوب ارائه شده با بررسی و مطالعه موردی ١٠٠مقاله در حوزه مهندسی نرم افزار که در مجله های معتبر انتشار یافته است، شکل گرفته و اعتبار و صحت آن نیز در ٧ پروژه تحقیقاتی سنجیده شده است.