سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت اجرایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

دکتر بهروز دری نوکورانی – دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
محمد باقرزاده آذر – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

این مقاله مسأله ارزیابی بسته های نرم افزاری آماده در بازار را به عنوان مسأله ای مربوط به تصمیم گیری چندمعیاره مدل سازی و مدل پنج مرحله ای گزینش ارزیابی بسته های نرم افزاری آماده در بازار را با ترکیب تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای و تاپسیس تعدیل شده (تکنیکی برای رتبه بندی با توجه به نزدیکی به راه حل ایده آل) پیشنهاد می کند. این مقاله همچنین موضوع استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای را برای تعیین وزن های نسبی معیارهای ارزیابی چندگانه به بحث می گذارد. رهیافت تاپسیس تعدیل شده برای رتبه بندی محصولات رقابت کننده با توجه به کارکرد کلی شان استفاده می شود. برای نشان دادن این که چگونه این رهیافت برای مسأله ارزیابی بسته های نرم افزاری آماده در بازار مورد استفاده قرار می گیرد. مطالعه ای موردی انجام گرفته است. مطالعه موردی نشان دهنده ، کاربردی بودن و قابلیت اجرای فرایند ارزیابی پیشنهادی است.