سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدرضا موسوی قیداری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی طراحی فرایندهای جداسازی، دانشکده ف
فرامرز هرمزی – عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه سمنان
علی حقیقی اصل – عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه سمنان

چکیده:

در این مقاله با معرفی چند مدل قرا رگرفتن ذرات کروی ه ماندازه در بست رهای پ رشده، مدلی جدید ارائه شده است که از آن در تعیین ساختار عددی بست رهای ثابت استوان های راس تگر د، استفاده م یشود. این بست رها برروی لایه پایه به گون های سوار م یشوند که کر ههائی که افزوده م یشوند، ازنظر وزنی دارای پایداری باشند. تفاوت این مدل با مد لهای مشابه درنوع قرا رگیری ذره کروی جدید در بستر استوان های است ب هگون های که دارای حداقل میزان انرژی پتانسیل م یباشد.کر های کهاضافه م یشود، در یکی از گرو ههای "کر ههای دیوار ها ی" ویا "کره های داخلی" قرار م یگیرد. دستورالعمل قرارگیری هرکدام از کر ههای دیوار های و داخلی در بستر توسط مدل خاص خود ارائه شده است که مختصات هرکدام از این کر ه ها برای بدست آوردن مقدار تخلخل کلی و توزیع شعاعی تخلخل مورد استفاده قرار م یگیرد. نتایج بدست آمده از این مدل برای بسترهای با D /d³ ۳ با نتایج آزمایشگاهی و مد لهائی که تاکنون ارائه شد هاند، مقایسه شده است که با نتایجآزمایشگاهی دارای مطابقت بسیار بالا و با مد لهای دیگر تاحدودی مطابقت نشان م یدهد.