سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا سلیمانی نظر – اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی – شیمی

چکیده:

یکی از مشکلات عملیاتی، حین انتقال نفت خام مسدود شدن مسیر عبور نفت خام در لول ه ها م ی باشد. علت این پدیده تشکیل کریستا ل های واکس در نفت خام به علت کاهش دما و در نهایت پیوستن کریستا لها به هم و تشکیل شبکه ژل ه ای م ی باشد. واکس جامد تشکیل شده اثر زیادی بر رفتار رئولوژیکی نفت دارد. در دماهای پایین که میزان فاز جامد تشکیل شده زیاد است رفتار جریانی نفت شدیداًً غیر نیوتونی بوده و علاوه بر وابستگی به نرخ برش به شرایط ترمودینامیکی مخلوط نیز بستگی دار د. در این مقاله یک مدل رئولوژیکی جدید جهت پی شبینی رفتار غیر نیوتونی نفت خام با در نظرگرفتن پارامترهای مؤثر بر آن نظیر مقدار واکس جامد در شرایط ترمودینامیکی سیستم و نرخ برش توسعه داده م ی شود. تطابق داد ه های رئولوژیکی چند نمون هی مختلف نفتی با نتایج حاصل از این مدل قابل قبول م ی باشد. بکارگیری این مدل در دماهای پایی ن، نتایج تجربی را نسبت به مدل های دیگر دقی ق تر پی شبینی م یکند.