سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
محمدعلی افشارکاظمی – استادیار، دکترای آمار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی قشم، ایران
سلماز مالکی – کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات،گرایش سیستم اطلاعاتی پیشرفته، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ایران
سارا مالکی – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ایران

چکیده:
در چند سال اخیر کارکردهای های فناوری اطلاعات به سمت خدمت گرا شدن حرکت کردند تا با اهداف کسب و کار همسو شوند. مدیریت خدمات فناوری اطلاعات به سازمان ها از طریق فراهم کردنمزایایی حقیقی مانند تطابق پذیری و انعطاف پذیری بیشتر، اثربخشی در هزینه ها، و سرویس گرا شدن ،کمک می کند. یکی از پذیرفته شده ترین و رایج ترین چارچوب های مدیریت خدمات فناوریاطلاعات در دنیا،کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات 1 ITIL می باشد. ITIL برترین تجارب را برای برنامه ریزی و اجرای برنامه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات جهت بهبود کیفیت، کاهش هزینه و ریسک را ارائه می دهد. یکی از مهمترین استانداردها، چارچوب اهداف کنترل اطلاعات و فناوریهای وابسته به آن مشهور به 2 COBIT است. COBIT متمرکز بر تمامی مواردی است که برای دستیابی به مدیریت و کنترل درست مورد نیاز بوده و در بالاترین سطح حاکمیت قرار میگیرد. COBIT با سایر استانداردها و بهروشهای مورد نیاز در حوزه حاکمیت فناوری اطلاعات همراستا و هماهنگ شده و در واقع نقش یکپارچهساز برای انواع استانداردها و اصول راهنما را برعهده دارد. به بیان دیگر، با توجه به اینکه این چارچوب با تعریف اهداف کنترلی، ساختارهای سازمانی، سنجههای عینی و ابزارهای مدیریتی، کنترل و مدیریت حاکمیت فناوری اطلاعات را برعهده میگیرید. با توجه به جذابیت های موجود در مزایایی که در پیاده سازی ITIL مانند افزایش بهره وری و کارایی ، کاهش زمان های وفقهو… وجود دارد سازمان ها بیشتر و بیشتر به سوی این چارچوب و پیاده سازی آن می روند. در این پژوهش بدنبال روشی جهت ارزیابی ITIL با استفاده از استاندارد COBIT می باشیم. در این پژوهش از روش 3lDemat -4 ANP برای ارزیابی پارامترهای کاربردی استفاده شده است. از این طریق به اهمیت هر یک از پارامترها پی ببریم.