سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود محمدیان – استادیاردانشگاه علامه طباطبائی
محمد صدری نیا – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت بازاریابی بین الملل دانشگاه علامه طباط
عباس ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت بازاریابی بین الملل دانشگاه شاهد
علی بیات – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

خلق ارزش برای مشتری یکی ازمهمترین عوامل سودآوری بنگاههای اقتصادی می باشد رقابت درعرصه خلق ارزش برای مشتری وتلاش برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدارو برتری استراتژیک نسبت به رقباموجب گردیده است تا توجه به مشتری وکسب رضایت وی ازاهمیت والایی برخوردارباشد مشتریان منبع سودآوری سازمان و دلیلی برای ادامه فعالیت آن هستندهدف این تحقیق بررسی رابطه بین منافع مصرف کننده رضایت و وفاداری مشتریان نسبت به محصولات هاکوپیان می باشدبدین منظورازمدلی استفاده خواهیم کردکه بازگوکننده این رابطه ها باشد باآزمون مدل مشخص شدکه برطرف شدن نیازو منافع احساسی که خریدارانبه دست می آورندباعث رضایت آنان ازمحصولات وفروشگاه های هاکوپیان می شودو رضایت آنان نیزباعث وفاداری نگرشی وفاداری رفتاری وتبلیغات دهان به دهان مثبت می شودپس شرکت بایدبه طرق مختلف نیازهای مشتریان راارضانمایندو محیطی مناسبی برای مشتریان فراهم آورندتاآنان منافع احساسی و لذتی رانیزکسب کنند درنهایت رضایت ووفاداری نگرشی ورفتاری مشتریان حاصل شده و مشتریان ازشرکت و محصولات وفروشگاههای آن تبلیغات مثبت کنند.