سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید مرادی رکابدار کلایی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و مدرس گروه آموزشی ابتدایی دانشگاه آزاد اس
علی خلخالی – استادیار گروه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت

چکیده:

پژوهش حاضر در قالب یک مطالعه پیمایشی درصدد ارائه مدلی جهت تشخیص و مقایسه سواد جهانی مدیران و کارکنان سازمان های اموزشی می باشد. بر اساس یک مطالعه فراتحلیلی مدلی تشخیص و مقایسه بین مدیرتن و کارکنان طراحی گردید. مبتنی بر این مدل یک پرسش نامه، طراحی، ساخته و اعتباریابی گردید که با ۳۶ سوال دو گزینه ای و در ۶ مؤلفه با عنوان "پرسشنامه خود سنجی سواد جهنی" نام گذاری شد. آنگاه بر اساس حجم و ترکیب جامعه مورد نظر یک نمونه تصادفی طبقه ای با کنترل متغیر جنسیت از بین مدیران و کارکنان(۳۰۲ مدیر و ۳۸۴ نفر کارمند) انتخاب شدند. از مصاحبه بالینی نیز برای اطمینان از صحت تکمیل پرسش نامه ها استفاده شد. جهت تحلیل آماری داده ها از شاخص های آماری توصیفیو آزمون T مستقل بهره گیری شد. تحلیل استنباطی داده ها نشان می دهد از مجموع شش مؤلفه مدل سواد جهانی در پنج مؤله کارکنان و در یک مؤلفه مدیران از سواد بیشتری برخوردار بودند. همچنین این اختلاف در چهار مؤلفه معنی دار و در مؤلفه معنی دار نمی باشد.