سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

علی آتش سوز – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
منصور مومنی – استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده:

QFD یا خانه کیفیت که خواسته ها و نیازهای مشتری را به مشخصه های فنی قابل اندازه گیری تبدیل می کند، آغاز می گردد. برای تشکیل خانه کیفیت به یک رویه تحلیل دقیق و قوی نیاز است که روابط بین خواسته های مشتری و مشخصه های فنی محصول را با درنظرگرفتن همبستگی های داخلی خواسته های مشتری و نیز ویژگی های فنی، بررسی کند و در نهایت بتوند ویژگی های فنی محصول را بدر خانه کیفیت اولویت بندی کند. علاوه براین ، رویه تحلیل پیشنهادی باید ماهیت چندهدفه بودن مسأله را در نظرگرفته و دیگر اهداف مورد نظر در طراحی محصول از جمله محدودیتهای منابع، میزان توسعه پذیری و قابلیت ساخت مشخصه های فنی محصول را نیز در فرایند وارد سازد. این مقاله با رویکرد فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)، یک مدل برنامه ریزی آرمانی صفر و یک (ZOGP) شامل میزان اهمیت نسبی مشخصه های فنی محصول که با رویکرد ANP بدست می آید محدودیت منابع، میزان توسعه پذیری و قابلیت ساخت را برای تعیین مشخصه های فنی ای از محصول که لازم است در فاز طراحی مورد توجه قرار گیرند، ارائه می دهد. در پایان برای تست مدل ارائه شده، نتایج حاصل از به کارگیری مدل در یک مطالعه موردی برای یک محصول نرم افزاری نشان داده می شود.