سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ناصر صنوبر – استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
علی اشرف احمدیان – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

تحقیقات بازار در موفقیت شرکت ها برای حضور در بازارهای خارجی نقش کلیدی ایفا می کند. شرکت ها با استفاده از مطالعات بازار ریسک و عدم ورود به بازارهای خارجی را به حداقل رسانده و از این طریق به یک مزیت رقابتی پایدار دست می یابند. هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی در زمینه سنجش تحقیقات بازار بوده، همچنین در صدد است عوامل موثر بر کوششهای شرکت ها در امر تحقیقات بازار را شناسایی کند و ضمن بررسی تاثیر متغیرهایی چون اندازه، نوع صنعت و عوامل راهبردی بر تحقیقات بازار، نحوه تاثیر آن بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه شود. با توجه به ماهیت پژوهش، روش تحقیق توصیفی و از بعد نحوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده است. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه بندی شده انجام گرفت و تعداد ۱۵۲ شرکت صادر کننده از استان های تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و اصفهان به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد تحقیقات بازار بر عملکرد صادراتی شرکت های صادر کننده موثر است. نتایج پژوهش هم چنین نشان می دهد بین اندازه بنگاه و تحقیقات بازار و بین عوامل راهبردی و تحقیقات بازار رابطه وجود دارد. در حالی که نتایج پژوهش بین صنعت و تحقیقات بازار رابطه ای نشان نمی دهد.