سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود منجزی – دکتری مهندسی معدن استادیار دانشگاه تربیت مدرس
کامران گشتاسبی – دکتر مهندسی معدن استادیار دانشگاه تربیت مدرس
سید علیرضا جزایری فارسانی – کارشناس ارشد مهندسی معدن دانشگاه تربیت مدرس
حسام دهقانی – فارغ التحصیل رشته مهندسی معدن دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از اهداف مهم در عملیات آتشباری رسیدن به خردشدگی مناسب می باشد. هزینه کلی معدن با داشتن یک خردشدگی مناسب تا خد زیادی کاهش می آید. از میان عوامل متعددی که بر روی خردایشتاثیر می گذارندو می توان پارامترهای ژئومکانیکی را به عنوان یکی از مهمترین عوامل محسوب نمود. طبقه بندی های موجود توده سنگ معمولا قابل کاربرد در تحلیل پایداری، طراحی سیستم نگهداری و تعیین زمان ایستایی می باشند. تاکنون طبقه بندی ارائه شده توسط لو و لاتهام فاکتور جهت داری فضایی درزه که از اهمیت بسزایی برخوردار بوده، مدنظر قرار نگرفته اند. در این پژوهش سعی بر آن شده که تا با تلفیق RMR، طبقه بندی لو-لاتهام و همچنین اعمال اثر جهت داری شیب درزه ها، یک طبقه بندی جدید برای عملیات آتشباری-BRMR- ارائه و سپس با استفاده از داده های معدن فسفات اسفوردی رابطه ای تجربی جهت محاسبه ضخامت بارسنگ توسعهداده شده شد. بدین منظور پارامترهای ژئومکانیکی و دیگر داده های عملیات آتشباری ۱۳ بلوک انفجاری شامل ضخامت بارسنگ و خردایش سنگ D80 و D50 برداشت شدند. جهت تعیین D80 و D50 از نرم افزار split desktop استفاده شد. در نهایت با استفاده از نرم افزار datafit رابطه ای میان ضخامت بارسنگ BRMR و خردایش سنگ اراده گردید.