سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فریده شهیدی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران، پژوهشکده مطالعات راهبردی
ایوب محمدیان – مرکز تحقیقات مخابرات ایران، پژوهشکده مطالعات راهبردی
علیرضا یاری – مرکز تحقیقات مخابرات ایران، پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده:

نوع تحقیق در مقاله مذبور از نوع تحقیقات کاربردی بوده و چارچوب کلی آن در ابعاد دوگانه تعیین مدلی، برای شناسایی فعالیت ها و ارائه ماتریس ارزیابی فعالیت های قابل واگذاری دسته بندی شده است. در این پژوهش از دو روش اسنادی آرشیوی و تحقیقات توصیفی استفاده شده است . جامعه تحقیقدر بخش رویکردی اسنادی، کلیه مدارک موجود در باب وظایف شغلی بوده و رد بعد تحقیق توصیفی، شامل کلیه مدیران شرکت شده است . نتایج تحقیق مدلی مناسب برای شناسایی کلیه فرایندهای قابل برون سپاری بوده و ماتریسی ساده ای را نیز بر اساس مدل کلی تحقیق ارائه میکندکه منجر به شناسایی فعالیت های قابل برون سپاری خواهد شد. برای کاربردی بودن پژوهش فوق، نتیجه در شرکت های مخابراتی بررسی شده است. بدلیل گستردگی حوزه های فعالیت شکت های مخابراتی، در این تحقیق بر اساس مدل پیشنهادی ارائه شده تنها به بررسی وضعیت برون سپاری فعالیت ها در حوزه زیر "ساخت و شبکه " شرکت های مخابراتی پرداخته شده است.