سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسنلعی آقاجانی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه مازندران
کریم کیاکجوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی
فروغ رودگرنژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی و دانشجوی دوره دکتر

چکیده:

امروزه با توجه به روند روز افزون تغییر و تحولات محیطی، توجه جوامع بشری برای رسیدن به سطوح بالای تعالی و تسهیل در امر زندگی و رفع مشکلات و نیازهای خود و همینطور سازمانها برای رسیدن به سطوح بالای بهره وری و کسب مزیت رقابتی به سمت برنامه ریزی استراتژی جلب شده است. از سوی دیگر، در حال حاضر بسیاری از فعالیتهای اقتصادی جهان توسط سازمانهای کوچجک و متوسطی انجام میشود که برای حضور موفق دردنیای امروز، نیازمند برنامه ریزی استراتژیک هستند. برنامه ریزی استراتژیک، ابزار مدیریتی توانمندی است که به کمک شرکتهای کوچک و متوسط می شتابند تا انها به صورت رقابتی، خود را با تغییرات پیش بینی شده محیط تطبیق دهند. برنامه ریزی استراتژیک عامل اساسی مورد نیاز برای هر فعالیت کارآفرینانه می باشد.
در مقاله حاضر، با هدف شناخت مقدماتی کارآفرینی شرکتهای کوچک و متوسط و برنامه ریزی استراتژیک، رابطه برنامه ریزی استراتژیک با کارآفرینی شرکتهای کوچک و متوسط و نیز برخی موضوعات مهم مرتبط با انها مطرح شده و در این راستا شرح مختصری از بیان مسئله، تعاریف، اهمیت و ضرورت برنامه ریزی استراتژیک و کارآفرینی وارائه مدلی مفهومی جهت بررسی برنامه ریزی استراتژیک ، در بخش کارآفرینی ایرانارائه گردیده است. در پایان مقاله نیز، موارد مذکور جمع بندی شده و در قالب بحث و نتیجه گیری،کاربردهای مدیریتی، و پیشنهادات مرتبط با آن،جهت پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.