سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی شفیعا – استاد دانشکدة مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدعلیرضا متولیان – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، رییس هیأت مدیرة شرکت دانشگران نا مآور آریا
سیدمحسن رهنمافرد – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، عضو هیأت مدیرة شرکت گسترش اندیشة پ

چکیده:

دانش سازمانی به زعم غالب مدیران موفق دنیا، مهم ترین سرمایة شرک ت های سده بیست و یکم محسوب م ی شو د. نظرسنج یهای انجام شده در میان ۲۰۰ شرکت برتر دنیا نشان میدهد بیش از ۸۸ درصد از مدیران شرکتهای موفق و بزرگ دنیا، مدیریت دانش سازمانی را به عنوان دومین اولویت اصلی کاری خود ذکر کرد هاند [ ۳]. از جانب دیگر تنوع و گستردگی سیستم های مرتبط با مدیریت دانش که هریک با جنبة خاصی از دانش سازمانی ارتباط دارند باعث آن شده است که طی سا لهای اخیر نحوة انتخاب و برنام هریزی بهرهگیری از سیستمها و ابزارهای گوناگون موجود در مدیریت دانش، ب هعنوان یکی از مسائل اصلی مدیران سازمانهای بزرگ مطرح باشد. آنچه در این مقاله به آن پرداخته می شود پیشنهاد راهکاری کاربردی به منظور شناخت، تصمیمگیری و انتخاب سیستمهای مدیریت دانش برای مدیران ارشدی است که میخواهند دانش سازمانی خود را به نحو مؤثری مدیریت نمایند. با استفاده از این روش مدیران م ی توانند با استفاده از برنام ه ای جامع، استراتژیک و برخاسته از شرایط خاص سازمان خود در مورد نحوة سرمای هگذار یهای مرتبط با مدیریت دانش تصمی مگیری نمایند.