سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فریبرز جولای – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران
جعفر رزمی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران
اصغر وظیفه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دا

چکیده:

موجودی انبار در هر سیستم تولیدی یا خدماتی نقش کلیدی و استراتژیکی را ایفا می کند و با کنترل و برنامه ریزی صحیح آن می توان در متعادل ساختن جریان عملیات گام برداشت. در موجودی انبار معمولاً تعداد کمی از اقلام، بخش عمدة ارزش موجودی انبار را به خود اختصاص م یدهند و بالعکس تعداد زیادی از اقلام ارزش کمی را دارا م یباشند لذا داشتن یک روش واحد کنترل موجودی برای تمامی این اقلام منطقی به نظر نم یرسد. سیستم کنترل موجودی ABCاقلام موجود در انبار را بر اساس ارزش و اهمیت آنها در طبقات مختلفی طبقه بندی می نماید. در سیستم کنترل موجودیABC بیشترین توجه معطوف اقلام در طبقه بالا بوده و طبقات بعدی از اهمیت کمتریبرخوردار هستند. در این مقاله برای طبقه بندی اقلام شیمیایی یک مجتمع پتروشیمی الگوریتمی پیشنهادی ارائه
گردیده است که معیارهای مختلفی را در کلاسبندی اقلام در نظر می گیرد. نتایج حاصل از کلاسبندی نشان می دهد که ۷۲,۵۵ درصد از کل اقلام شیمیایی مجتمع پتروشیمی فوق دارای ارزش ۹,۸۵ درصد می باشد در حالیکه ،C در کلاس در کلاسA8,45 درصد از کل اقلام شیمیایی دارای ارزش ۶۵,۸۲ درصد و یا بعبارتی دارای ارزش ریالی ،۱۰۲۰۳۸۴۹۳۸۵۳,۳۷ م یباشد. ۱۹ درصد از کل اقلام در کلاشB قرار گرفته اند که دارای درصد ارزش اقلام ۲۴,۳۳درصد یا ۳۷۷۲۲۲۱۰۶۶۷ ریال می باشد. در ادامه مقاله, پیشنهاداتی برای مدیریت و کنترل موجودی هر طبقه از
کالاهای کلاسبندی شده ارائه گردیده است که با معطوف ساختن تلاش های مدیریت به طبقه بندی انجام شده و اقلام کلاسبندی شده در هزینه و زمان صرفه جویی های چشمگیری حاصل خواهد شد.