سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

غلامحسین خالقی – کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی صنایع .
سیامک نوری – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی صنایع
عبدالعلی عسگری – استادیار دانشکده صدا و سیما

چکیده:

تولید در کلاس جهان ی ٤ (W.C.M) یک مفهوم کل یدی و مهم در جهان معاصر است . عنوان تول ید در کلاس جهان ی اولـ ین بـار توسط پرفسور ریچار شونیزگر ] ۰۱ [ در جامعه علمی مطرح شد دیدگاههای گوناگونی در مورد فلـسفه و مفـاه یم ویژگـ ی هـا ی W.C.Mمطرح است اما آنچه که بعنوان عنصر کل یدی مطرح می باشد رسـ یدن بـه عملکـرد ی مطـابق بـا بهتـر ین هـا در سـطح جهانیاست .
دسترسی به موقع یت » تولید در کلاس جهان ی « یکی از اهداف و استراتژ ی هـا ی بنگـاه هـا ی تول یـ دی مـ ی باشـد . در ایـ ن تحقیـ ق هدف یافتن مدل کاربرد ی و استراتژ یک متناسب با بنگاهها ی تول یدی ایران برا ی حرکت از وضع یت موجود بـه سـو ی تولیـ دی در کلاس جهان ی است . لذا ابتدا با بررس ی و مقایسه دیدگاههای صاحب نظران مدل مفهومی W.C.M کـه دربرگ یرنـده عوامـل کلیدی داخل ی ( ارزشها و اهداف، فرهنگ، استراتژ ی و رهبر ی ساختار، س یستم ها، فرایندهای کاری، افراد و مهارت ها ) عوامـل رقابتی ( کیفیت، ق یمت، خدمات، انعطاف پذ یری، طراح ی و نوآور ی، سرعت ) و عوامل مح یط مل ی و بین المللی، بعنوان پشتیبان ارائه گردیده و سپس با توجه به متدولوژ ی ) ٥ S.S.M درک وضعیت موجود، ایجاد و بسط سیستم ها، تعاریف ریشه ای و مدل ( W.C.M ، مقا یسه سیستم ها آنالیز فاصله و هدف گذاری ،ارائـه پ یـ شنهادات اسـتراتژ یک در پیـ اده سـاز ی W.C.M ذهنی برا ی مدل اجرائی W.C.M-S.S.M ارائه شده است . در نهایت خروجی های این مدل اجرائی ارائه یـ ک تـصو یرگویا (Rich Picture) از بنگـاه تولیـدی، تعیـین وضـعیت موجـود بصورت کمی، تعیین ایده آل ها و الگوها ٦ و تعیین وضعیت آنها بصورت کمی، مقایسه و آنالیز فاصله و سپس تعیـین اهـداف کارکردهای استراتژیک خواهد بود . آنگاه با ارائه راهبردهـا و برنامـه هـای عملیـاتی پیـاده سـازی W.C.M در بنگـاه تولیـدی تحقق می یابد