سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی حق طلب – دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده فنی مهند سی، بخش مهندسی شیمی
مرضیه جدا – دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده فنی مهند سی، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

سیستم های دو فازی آبی به طور وسیعی در جدایش و خالص سازی مواد بیولوژیکی مورد استفاده قرار می گیرند.متداول ترین سیستم های دو فازی آبی به کار رفته سیستم دو فازی آبی پلیمرونمک است. در مدلسازی ترمودینامیکی این سیستم سه نوع سل با مرکزیت پلیمر؛نمک وحلال در نظر گرفته شده؛ حالت تصادفی به عنوان حالت مبناءانتخاب شده ومدل عمومی انرژی گیبس وضریب اکتیویته برای سیستم های چند جزئی ارائه شده است. پارامترهای مدل برای سیستم دو فازی آبی پلی اتیلن گلیکول(با جرم مولکولی ۴۰۰۰;۲۰۰۰;۱۵۴۰;۱۰۰۰) و و نمک سولفات سد ؛ نمک سولفات آمونیم , سیستم دو فازی آبی پلی اتیلن گلیکول (با جرم مولکولی۴۰۰۰;۱۵۰۰) ونمک سولفات سدیم محاسبه شده است. همچنین منحنی های بینودال سیستم های فوق ارائه شده و اثر جرم مولکولی پلیمر را بر منحنی بینودال بررسی شد. بعلاوه نتایج حاصل از مدل را با مدل های مختلفی از قبیل UNIQUAC,UNIFAC- NRF مقایسه گردید. نتایج دقت مدل مذکور رامورد تایئد قرار می دهد.