سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – عضو هیئت علمی و استادیار گروه مدیریت بازرگانی و صنعتی دانشگاه مازندرا

چکیده:

علماء و دانشمندان مطالعات مدیریت و سازمان، هر یک بشکلی از اهمیت هماهنگی بین سازمانی در فرایندهای بین سازمانی مشترک و مرتبط با دیگر سازمانها سخن رانده اند. اولین بار ارنست الکساندر از واژه هماهنگی بین سازمانی بمنظور تشریح فرآیندهایی که سازمان ها بین همدیگر هماهنگی ایجاد می کنند استفاده کرده است. ضرورت وجودی و توجه به موضوع هماهنگی بین سازمانی، در اثر محدودیت منابع، پرسنل، امکانات و ویژگی خاص برخی مسائل نظیر چند بعدی بودن آنهاست که ایجاب می کند تا سازمانها با هم کار کنند و بین خود هماهنگی ایجاد نمایند زیرا سازمان های منفرد نمیتوانند اینگونه مسائل بوجود آمده در جوامع را حل کنند. در مقاله حاضر سعی خواهد شد تا ضمن بیان تعریف ضرورت وجودی و هدف از هماهنگی بین سازمانی، براساس مرور مستندات مربوط به ادبیات موضوعی مربوط، مدلی بمنظور ایجاد هماهنگی بین سازمان ها دو یا چند سازمان ارایه گردد تا بعنوان مبنایی برای ایجاد هماهنگی بین سازمانهای موجود در دنیای واقعی باشد.