سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود صفارزاده – دانشیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس
کاوه ورشوکار – کارشناس ارشد، بخش مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق پس از بررسی موقعیت و جایگاه کشور از دیدگاه ترانزیت هوایی، پارامترهای مهم و موثر درتخمین تقاضای ترانزیت ارزیابی گردیده اند . با توجه به آمار و اطلاعا ت موجود، مدلهای مختلفی جهت برآورد ترانزیت پیشنهاد گردیده است . مدلهای بدست آمده در این مقاله می تواند برای توسعه و تجهیز فرودگاههای کشور جهت ارائه خدمات به تقاضای ترانزیت مورد استفاده قرار گیرد. در مدلهای ساخته شده ا ز پارامترهای: فاصله، جمعیت، درآمد ناخالص ملی و هزینه مسیرهای رقیب استقاده گردید . با توجه به خصوصیات و فاصله میان کشورها کریدورهای هوایی دسته بندی شده و مدلهای ساخته شده به شکل خطی و جاذبه ای جوابهای قابل قبولی ارائه دادند . آزمونهای آماری مختلف و نتایج بدست آمده نشانگر قابل قبول بودن پارامترهای کاربردی با حداقل ضریب اطمینان هشتادوپنج درصد می باشند.