سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

بهروز بهمردی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید شهریاری – عضو هیأت علمی، دانشکده مهندس صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط

چکیده:

در این مدل برنامه ریزی مختلط اعداد صحیح برای شبکه خدمترسانی و پشتیانی وسایل حمل و نقل جادهای ارائه میشود. شبکه مورد بررسی شامل تعدادی مراکز تأمین کننده قطعات در محلهای ثابت، مراکز پشتیبانیکننده و خدمترسانی در محلهای نامشخص (باید از بین یکسری محلهای بالقوه انتخاب شوند) و در نهایت مشتریان میباشد. مشتریان به دو دسته کلی تقسیم بندی میشوند. مشتریان نوع اول مشتریان پایانه ای میباشند که در پایانه های خارج از شهر (مراکز پشتیبانی) کالا و خدمات مورد نیاز را دریافت می کنند و مشتریان نوع دوم مشتریان جاده ای میباشد که در طول جاده در مکان و زمانی نامشخص منتظر دریافت خدمات مورد نیاز می باشند. خروجی مدل شامل تعیین تعداد و محل مراکز پشتیبانی و خدمات رسانی، خطوط ارتباطی که باید در شبکه ایجاد شود، حجم جریان بین بخشهای مختلف شبکه و نحوه تخصیص مراکز و مشتریان م یباشد. تابع هدف به صورت مینیمم کردن هزینه ایجاد و اداره شبکه و ماکزیمم کردن سطح سرویس به مشتری تعریف شده است. مدل به دست آمده با استفاده از نرم افزارLingo6 حل شده و نتایج در انتها ارائه شده است.