سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسرین عسگری – دانشجوی دکتری
محمد اقدسی – دانشیار

چکیده:

در این مقاله به بررسی یک مدل ریاضی یکپارچه برای برنامه ریزی در مورد تصمیمات موجودی و حمل ونقل پرداخته شده و در این مطالعه از مورد ایرا نخودرو استفاده شده که زنجیره مورد نظر شامل ایرا نخودرو و تأمی نکنندگان قطعات بوده است. مدل ریاضی ارائه شده چندهدفه بوده که در آن به کمینه کردن هزینه نگهداری و سفار شدهی خریدار، کمینه کردن هزینه حمل ونقل خریدار یا تأمین کننده، بسته به آنکه کدام طرف مسئول حمل باشد (که البتّه در مورد موردنظر تأمی نکنندگان متولّی حمل بود هاند)، کمینه کردن احتمال دیرکرد در تحویل قطعات برای رسیدن به هدف تحویل به موقع و حداکثر بهره برداری از ظرفیت ناوگان حمل ونقل پرداخته شده است. مدل برای چند محصول در زنجیره در نظر گرفته شده است.