سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهندس بابک راهنورد – رئیس تشکیلات و آموزش شرکت مترو تهران
محمدمهدی موحدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

پیشرفتهای تکنولوِژی اخیر در کشورهای مختلف بویژه کشورهای تازه صنعتی شده، به طور کسترده مرهون انتقال تکنولوژی توسط این کشورها در سطوح مختلف می باشد یا این وجود فرآیندی بسیار پیچیده بوده و موفقیت آن وابسته به میزان هماهنگی با اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتنماعیو محیطی کشورها است. امروزه مباحث مربوط به انتقال دانش فنی همراه با سخت افزار تجهیزات اهمیت شایانی پیدا کرده است بطوریکه کشورها به دنبال افزایش توانمندی همه جانبه در زمینه تکنولوژی انتقال یافته می باشند، یکی از جنبه های نگهداری و تعمیرات است.
این پژوهش با هدف تعیین سطح توانمندی تکنولوژی و بررسی نقش نگهداری و تعمیرات در انتقال تکنولوژی اثر بخش(مناسب) در صنعت مترو برای ارائه الگویی جهت انتقال تکنولوژی مناب در این صنعت با رویکرد تاثیر عوامل اصلی نت تدوین شده است. بدین منظور، پس از بررسی مدلهای مختلف و مطرح موجود در زمینه در روشهای مناسب انتقال تکنولوژی اثر بخش، تعدادی از تئوریها و مدلهای فرایند نگهداری و تعمیرا تجهیزات جهت ارائه راهکار مناسب ه عنوان اساس تدوین پرسشنامه انتخاب شدند که با استفاده از پرسشنامه بررسی و شناسایی شد که در نهایت مدل جامعی نیز در این خصوص پیشنهاد خواهد می گردد.