سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوذر وفایی منش – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی- گروه مهندسی هوافضا
امین نصیری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله سعی بر آن است تا مدلی تحلیلی برای کمانش و ارتعاشات آزاد سازهی استوانهای تقویتشده با شبکه منظم مستطیل WaffleStructureارائه گردد. برای این منظور ابتدا پوسته با استفاده از تئوری پوسته نازک نقدیNaghdi)و شبکه منظم مستطیل با به کار- گیری روش المان معادل مدل می گردند. بر این اساس ابتدا به تحلیل نیرویی و ممانی شبکه پرداخته میشود تا ماتریس سختی مواد سازه بدست آید. سپس به کمک روش ریتز ، به تحلیل پایداری استاتیکی و پایداری دینامیکی پرداخته میشود.پس از آن بر روی فرکانسهای طبیعی و نیرو های بحرانی کمانش پوسته تقویتشده تحلیل پارامتریک انجام میگردد. در انتها مقایسهای بین مقادیر بدست امده از روش تحلیلی ارائه شده و روش المان محدود بیان میشود که نشان از تطبیق بسیار خوب این دو روش دارد.