سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیه مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا مجدزاده طباطبایی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباس پور)
حمیدرضا صفوی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در مسائل مورفودینامیکی و ساماندهی رودخانه، جریان غالب شکل دهنده آبراهه به عنوان دبی طراحی مورد استفاده قرار می گیرد. این جریان می تواند به روش صحرایی، جریان بایک دوره بازگشت معین و یا جریان موثر محاسبه شود. تعادل اشکال رودخانه ها متاثر از انرژی ناشی از جریان آب و مقاومت رسوبات درمقابل فرسایش است و جریان موثر هم جریانی است که بیشتر رسوب را درطول دوره آماری انتقال می دهد. در مقاله حاضر به ارائه مدلی تحلیلی برای جریان موثر با استفاده از بار معلق در رودخانه های شنی پرداخته شده است. از مقایسه نتایج بدست آمده از مدل با نتایج مشاهده شده می توان نتیجه گرفت که با استفاده از مدل می توان دبی طراحی را برای رودخانه تحت شرایط موجود، بدست آورد و در صورت استفاده از بار کف اندازه گیری شده و یامحاسبه شده می توان به جوابهای دقیق تری دست یافت.