سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدمحمدصادق امامیان – کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه صنعتی شریف، شرکت مشاوره راهبر امین
مرتضی زمانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در ســازمان هــای غیرانتفــاعی مفهــوم مأموریــت بــه عنــوان اساســی تــرین رکــن در آغــاز فرآینــد برنامــه ریــزی استراتژیک مورد توجه قرار م ی گیرد . در سازمان هایی که در بـدو تأسـیس قـرار دارنـد , ایـن مفهـوم بـه شـکل تـدوین مأموریت و در سایر سازمان ها به صورت اصـلاح مأموریـت موجـود و دسـتیابی بـه مأموریـت مطلـوب تعبیـر مـی گ ـردد . در این تحقیق پـس از بررسـی مفهـوم , جایگـاه و اجـزای مأموریـت در فرآینـد برنامـه ریـزی اسـترات ژیک، مـدلی بـه منظـور دســتیابی بــه مأموریــت در یــک ســازمان غیرانتفــاعی – بــه طــور خــاص شــهرداری – توســعه داده مــی شــود . همچنین بخشی از نتایج پیاده سازی مدل فوق در یکی از شهرداری های کشور ارائه می گردد .