سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا اکبری جوکار – استاد دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
محسن شیخ سجادیه – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با وجود گسترش مباحث مدیریت زنجیره عرضه و علیرغم تحقیقات وسیع صورت گرفته در این زمینه، عمده بررسیهاتنها به مطالعه یک یا حداکثر دو عامل از سه عامل تولید، توزیع و موجودی محدود شده است. از آنجاییکه طراحی و بخصوص حل مدل های یکپارچه ای که بتواند تمامی این عوامل را بطور همزمان بهینه نماید. بسیار پیچیده خواهد بود لذا سعی می شود تا بکمک مدل های ترکیبی مشتمل برچندین زیر مدل و با ایجاد ارتباط بین آنها، جواب مناسبی برای مسئله بدست آید. در این مقاله سعی داریم تا با ارائه سه زیرمدل تولید، توزیع ، و موجودی بعنوان اجزاء مدل ترکیبی و همچنین تعریف و شناسایی عوامل مشترک و رابطه بین این زیرمدلها، امکان ایجاد یک مدل ترکیبی را فراهم آوریم. در این راستا لازم است تا هر زیر مدل بطور مستقل طراحی گردیده مشخصات آن از جمله متغیرهای تصمیم، تابع هدف پارامترها، محدودیتها و … تعیین شده و حل مستقلی برای هر کدام بدست آید با توجه به اینکه شرایط قطعی برای مسائل واقعی کاربرد چندانی ندارند لذا زیرمدل های ارائه شده در این مقاله با فرض تقاضای احتمالی مشتریان با تابع توزیع پواسون طراحی و حل شده است. در ادامه عوامل مشترک بین هر جفت از این زیرمدلها شناسایی شده و حلقه ارتباط آنها تعریف می گردد. در انتها نیز الگوریتم حل مسئله و بررسی اعتبار آن صورت خواهد گرفت.