سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد محبوبی –

چکیده:

بحث مدیریت تکنولوژی و از موارد خاص آن ›› مدیریت انتقال تکنولوژی ‹‹ از مباحثی است که در دو دهه اخیر توجه زیادی به آن شده است ونقش آن درتوسعه صنعتی و اقتصادی تمامی کشورها مورد تأکید قرار گرفته است، بطوریکه مهمترین دلیل کاهش توان رقابتی آمریکا نسبت به ژاپن در دهه هشتاد میلادی، ضعف آمریکا در مدیریت تکنولوژی ذکر می شود که این کشور با برطرف کردن این نقیصه و ع مل کرد ن به توصیه های متخصصین تکنولوژی توانست در دهه نود توان رقابتی خود را بهبود دهد و بار دیگر برتری رقابتی خود را بدست آورد .یکی از راه های دستیابی به دانش فنی، انتقال آن می باشد که باید انتخاب آن با درنظر گرفتن نوع تکنولوژی و توانمندی ها و شرایط خاص کشور ص ورت پذیرد که این امر خود مستلزم برخورد آگاهانه و همراه با برنامه ریزی می باشد . بعد از انتخاب راهکار انتقال در دستیابی به تکنولوژی، می بایست روش های متفاوت آن بررسی و با لحاظ کردن تمامی جوانب کار، در طی مطالعات و تحقیقاتی دقیق، به انتخاب روش بهینه اقدام نمود . در این تحقیق با توجه به نیاز کشور به تکنولوژی توربین های گازی، در جهت نگاهی جامع به مفهوم تکنو لوژی و بررسی تمامی راهکارها و در نهایت انتخاب روش بهینه در دستیابی به این تکنولوژی، تلاش می شود . در این مطالعه، روش های مختلف انتقال تکنولوژی معرف ی شده و عوامل تأثیرگذار بر انتخاب این روش ها بررسی می شود و با توجه به این عوامل، معیارهای مهم در انتخاب رو ش انتقال، بصورت سلسله مراتبی تعیین شده و مدل سلسله مراتبی مربوطه ساخته می شود . سپس با نظرخواهی از متخصصین و دست اندرکاران صنعت توربین های گازی و همچن ین صاحبنظران و متخصصین مدیریت و انتقال تکنولوژی، گزینه ها ( روش های انتقال ) در رابطه با هر معیار و همچنین خود معیارها به صورت زوجی با هم مقایسه شده و ماتریس های مقایسات زوجی تشکیل می گردد و در نهایت با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ) ) AHP ، این روش ها اولوی ت بندی شده و بهترین روش برای انتقال تکنولوژی توربین گازی تعیین می شود .مدل ارائه شده در این تحقیق از نوعی عمومیت برخوردار است و با اندکی تغییر و اح تمالاً افزودن فاکتورهای خاص اثرگذار در زمینه های دیگر، می توان آن را در صنایع مختلف به کار گرفت و از نتایج آن بهره مند شد .