سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل منوچهری – کردستان- سروآباد- اداره منابع طبیعی شهرستان سروآباد-
عبدالرسول تلوری – مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، تهران

چکیده:

رابطه بین غلظت رسوب و بارندگی در یک سیستم رودخانه نتیجه کنشهای پیچیده عوامل درون حوزه وخصوصیات رویدادهای بارندگی می باشد. با این وجود تخمین بار رسوب معلق در طول رویدادهای بارندگی برای پیشبینی کل رسوبدهی ناشی از یک واقعه بارندگی ضروری می باشد. در تحقیق حاضر رودخانه گاران، زیرشاخه ای از رود سیروان در استان کردستان، برای شبیه سازی تغییرات زمانی رسوب معلق در طول ۱۲رویداد بارندگی از آذر ۸۲ تا اردیبهشت ۸۳ مورد بررسی و آمار برداری قرار گرفت. تحلیل نتایج به دست آمده منجر به ارائه یک مدل گسسته خطی با ضریب همبستگی ۹۵ درصد شد که ۳ پارامتر رسوبدهی در یک ساعت قبل، شدت بارندگی در یک ساعت و دو ساعت قبل از اندازه گیری در آن دخیل بودند. در ادامه منحنی های رسوب مشاهده ای و براوردی با استفاده از معیارهای خطای نسبی و مربع اشتباه کل مورد مقایسه قرار گرفتند.نتایج مقایسه اعتبار مدل را مورد تایید قرار داد