سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراورده های نفتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود بهبودی – استادیار گروه ا قتصاد دانشکده اقتصادی دانشگاه تبریز
محسن بهرامی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی الغدیر ( تبریز)

چکیده:

تحقیق حاضر در جهت طراحی مدل تقاضای حمل فراورده های نفتی در بخش جاده ای کشور انجام گرفته است مدل مورد استفاده بصورت مبدأ – مقصد بوده که در آن استانهای دارای پالایشگاه به عنوان مبدا و سایر استانهای کشور به عنوان مقصد در نظر گرفته شده اند که بهعنوان نمونه نتایج مربوط به دو استان تهران و هرمزگان دراین تحقیق آورده شده است مدل مورد استفاده در تحقیق مدل جاذبه مبتنی بر نظریه میشل برلایر با فرض استقلال شیوه های مختلف حمل می باشد. داده های مورد استفاده در مدل، داده های سالیانه ۱۳۸۵-۱۳۷۹ است که با توجه به کوتاه بودن دوره زمانی مورد نظر از تکنیک داده های تابلویی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته در برآورد مدل مذکور استفاده شده است. با توجه به روشهای مختلف حمل فراورده های نفتی و ماهیت مصرف نفتی در بخشهای مختلف صنعتی، تجاری، خدماتی، خانگی و .. عوامل تاثیر گذار بر تقاضای حمل فراورده های نفتی دربخش جاده ای کشور شناسایی و در ادامه مناسبترین مدل با توجه به عوامل فوق انتخاب گردید. طبق نتایج حاصل از تخمین مدلها، متغیر ارزش افزوده بخش صنعت استان مقصد بیشترین کشش را در تقاضای حمل جاده ای فراورده های نفتی به خود اختصاص داده است.