سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سید محمد حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر دبیر کل انجمن فناوری شیخ بهایی، دبیر انجمن فناوری شیخ بهایی، مدرس دانشکده مهندسیکامپیوتر دانشگاه بوعلی سی
محمد حسینی مقدم –
حسن بشیری –

چکیده:

چیستی، تعاریف و مصادیق توسعه به تناسب از یک گذار به پارادایم دیگر و سیطره پیدا کردن پارادایمی نوین،متحول می شود. در این مقاله ابتدا با بررسی پارادایم فنی- اقتصادی حاکم بر عصر حاضر، پارادایم فناوریاطلاعات به همراه ویژگی های آن مورد تحلیل قرار گرفته است. محور توسعه ی کنونی، هم برای کشورهایتوسعه یافته و هم برای کشورهای در حال توسعه دستیابی به جامعه ی اطلاعاتی یا به اصطلاح جامعه یدانشمدار به عنوان ابزاری برای رسیدن به توسعه ی پایدار تعریف شده است. جامعه ی اطلاعاتی نشان دهنده یویژگی نوع بخصوصی از سازمان اجتماعی است که در آن تولید، پردازش و انتقال اطلاعات به دلیل شرایطفناوری جدیدی که در این دوره ی تاریخی به وجود آمده است منابع اصلی بهره وری و قدرت هستند. بامطالعات موردی انجام شده و با تکیه بر آمارهای موجود نشان داده ایم که برای دستیابی به جامعه ی اطلاعاتیتوسعه ی فناوری اطلاعات کافی نیست بلکه مفهومی نو به نام توسعه ی اطلاعاتی را تعریف نموده ایم و مدلیبرای آن ارائه داده ایم که دستیابی به جامعه ی دانشمدار را محقق می نماید..