سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

تورج دانا – دانشکده محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،تهران
مجید عباسپور – دانشکده مکانیک،دانشگاه صنعتی شریف،تهران
مجید شفیع پور – دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران،تهران
محمود محمودی – گروه آمار زیستی ، دانشکده بهداشت دانشگاه تهران،تهران

چکیده:

یکی از مهمترین مشکلات زیست محیطی شهر تهران آلودگی هوای ناشی از تردد های روزانه و ترافیک است . وضعیت آلودگی هوای تهران با توجه به تردد بیش از دو میلیون وسیله نقلیه در روز به صورت بحرانی قلمداد می گردد و این در حالی است که جایگاه جهانی تهران در مقایسه با سایر شهر های آلوده بین مقام های اول تا دوم در نوسان است.
از این رو مطالعه دقیق وضعیت موجود ترافیک شهری و برآورد میزان پیمایش های روزانه انجام شده به جهت پیشگیری از آلودگی هوا و اوج فرسایی ضروری است .این مطالعات باید به گونه ای همراه و همگام با رشد جمعیت و تقاضای سفر انجام پذیرد و بر همین اساس مسئولین و تصمیم گیرنده گان بتوانند ابزارهای کنترلی را اعمال نمایند.
در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از میزان سفر های شغلی روزانه انجام شده شهروندان تهرانی و میزان پیمایش ان جام شده و تناژ آلودگی هوای موجود شهر تهران ،بررسی کاملی از میزان تناژ انواع آلاینده های هوا بر اساس پیمایش های شغلی برآورد شده و پیشنهادات لازم به جهت کاهش بار آلودگی هوا در بیست و چهار ساعت ارائه گردد.
در این تحقیق همچنین سعی شده است تا با استفاده از مدل دینامیک و با استفاده از روش رگر سیون چندگانه میزان همبست گی بین پارامترهای موثر بر ایجاد بار آلودگی هوا و به تفکیک برای هر نوع آلاینده مشخص گردد.