سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
امین کاشی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
ستار قادر – استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش ارائهیک مدل غیر ایده آل برای راکتور صنعتی متانول و بررسی میزان صحت پیشبینی مدل از طریق مقایسه با دادههای موجود در پتروشیمی است. ازآنجاکه راکتور تولید متانول یک راکتور بستر ثابت است، جریان گاز ورودی دچار پدیدهی مجرا سازی Channeling میشود که این پدیده یکی از عوامل کاهش درصد تبدیل متانول در راکتور است که مبنای ارائهی این مدل قرارگرفته است. مدل پیشنهادی از چند راکتور لولهای و همزن دار که بهصورت سری -موازی به هم متصل شدهاند تشکیل شده است. نتایج بهدستآمده توافق خوبی با دادههای موجود در صنعت دارد.