سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمد حبیبی – کارشناس ارشد بخش مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز و مرکز تحقیقات
حمید خرسند – دکترای مهندسی مواد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف و م
کمال جانقربان – دانشیار بخش مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

فرایند متالورژی پودر به عنوان یکی از روش های شکل دادن مواد ب ه خصوص در صنعت خودروسازی از جایگـاه ویژه ای برخوردار است . در سال های اخیر با توجه بـه افـزایش تیـراژ تولیـد و کوشـش در جهـ ت سـبک سـازی و کاهش قیمت قطعات صنعتی، پژوهشهای علمی ـ کاربردی و تلاش هـای صـنعتی چـشمگیری در زمینـه تولیـد و جایگزینی فرآیندهای دیگر با این روش انجام شده است . استحکام کششی بر حسب سختی از جمله روابـط بـسیار لازم و مورد استفاده در قطعات متالورژی به حساب می آید به گو نه ای که در خیلی از مـوارد و بـا توجـه بـه عـدم امکان انجام آزمایش کشش و تعیین استحکام کششی، با انجام آزمایش سختی سنجی و با توجه به روابط موجود، مقدار تقریبی استحکام کششی مشخص می گردد . هدف از این پژوهش تعیین شرایط تولید بهینه جهت دستیابی به خواص مکانیکی مطلوب نمونه هـای P/M سـاخته شـده بـا پودر هـای Ultapac-LA و Distaloy HP-1 و بررسـی تأثیر تغییر پارامترهای مختلف تولیـدی بـر ریزسـاختار و خـواص مکـانیکی قطعـات متـالورژی بـود . جهـت تولیـد نمونههای آزمایشگاهی از انـواع پودرهـای آهنـی، پودرهـای عناصـر آلیـاژی مختلـف، پودرهـای پـیش آلیـاژی، دیفوزینی و نیمه پیش آلیاژی به انضمام پودرهای مخلوط شده از شرکت های مختلف داخلی و خارجی تهیه شد . پس از نمونه سازی در شرایط مختلف تولید ( مخلوط شدن، فشردن، تفجوشی، …) ، اندازه گیری چگـالی، بررسـی
ساختار و مطالعه خواص مکانیکی بر روی نمونه ها صورت گرفت و معا دلات استحکام کششی بر حسب سـختی برای فولادهای مختلف ارائه شد و با سایر مدلهای پیشنهادی مقایسه شد .