سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی مهدوی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
شادرخ سماوی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
وجیهه ثابتی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

الگوریتمهای جاسازی در بیت کم ارزش پیکسلهای تصویر LSB-M و LSB-F از رایجترین و سادهترین روشهای پنهان نگاری است. در این مقاله مدلی ریاضی برای این روشها ارائه شده است. این مدل میتواند برای توجیه رفتار و خواص این دو نوع پنهاننگاری بکار رود. هیستوگرام تصویر یکی از ویژگیهای تصویر است که در اثر استفاده از روشهای پنهاننگاری تغییر میکند. با استفاده از مدل ریاضی ارائه شده، رفتار هیستوگرام تصویر بعد از جاسازی نیز مدل شده است. سپس از مدل هیستوگرام تصویر، برای تخمین میزان تغییرات هیستوگرام در اثر جاسازی استفاده گردیده است. صحت مدلهای ارائه شده توسط شبیهسازی به اثبات رسیده است.