سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی جهانگشای رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

مساله بالانس خط تولید، جزو مسایلی بوده است که طی دهه های اخیر مطالعات گسترده ای روی آن صورت گرفته است . بیشتر این مطالعات بر روی مدلهای SALBP می باشد . صورت دیگر این نوع مسائل، بالانس خط برای حالت چند مدله می باشد . خط تولید چند مدله، برای مونتاژ مدلهای مختلف از یک محصول عمومی، در تعداد و اندازه های مختلف را مورد برر سی قرار می دهد . ایـن مـدلها بـدنبال هم روانه خط تولید می شوند . با توجه به اینکه، سیکل زمانی تولید هر مدل ممکن است بـا یکـدیگر متفـاوت باشـد و تخـصیص وظـایف و فعالیتهای هر مدل بطور جداگانه انجام می پذیرد، لذا ترتیب فرستاده شدن مدلها بر روی خط تولید مهم می باشد . در این نوع مسائل ترتیب قرار گرفتن مدلها بر روی خط تولید، قابل توجه است . برای اینکه محصولات تولیدی با انواع مختلف در سیکل زمانی کوتاهتری تکمیل شوند لازم است که تصمیم گیری درستی در مورد تخصیص عملیاتها صورت گیرد . علاوه بر آن، ترتیب قرار گرفتن مدلها در خط تولید نی ز می تواند در سیکل زمانی کل سیستم موثر باشد . بنابر این با محاسبه سیکل زمـانی بـرای هـر تـوالی مـدلها، می توان به توالی بهینه دست پیدا کرد . این مقاله با ارایه یک مدل ریاضی صفر و یک، با در نظـر گـرفتن مینـیمم سـیکل زمـانی، بهتـرین ترتیب قرار گرفتن مدلهای مختلفی از یک محصول که فرآیندهای مشابهی دارند را تعیین می کند .