سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رحیم کرمی – گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهرکرد
رحیم ابراهیمی – گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در این تحقیق میزان جذب و فرار رطوبت دو رقم گوجه غالب گلخانه ای در شهرکرد بنام‌های فالکاتو و ارگون مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله یک مدل ریاضی برای نرخ تبخیروجذب رطوبت در مقابل زمان ارائه می کند، که با داده‌های آزمایشگاهی تصدیق شده‌اند. در آزمایش جذب رطوبت و فرار رطوبت در ۲ حالت فضای آزاد و تحت فشار وزنه از هر رقم ۶ نمونه کاملا تصادفی انتخاب ومورد آزمایش قرار گرفتند .پس از انجام آزمایشها و ثبت داده‌ها بمنظور ترسیم نمودارها و گرافها و آنالیز آماری مقادیر فاکتورهای مختلف از نرم افزار آماری Excel وSpss استفاده گردید. پس از انجام محاسبات مربوطه، نتایج بدست آمده نشان داد درجذب رطوبت در سطح اطمینان ۹۵% (۵/۰ (p< اختلاف معنی‌داری وجود دارد همچنین در رقم ارگون بین دفع رطوبت در حالت تحت فشار وزنه و حالت فضای آزاد آن در سطح اطمینان ۹۵% (۵/۰ (p< اختلاف معنی‌داری است