سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدرضا محوی – دکتری هیدروژئولوژی کاربردی، دانشگاه گرونوبل فرانسه – دبیر همایش ای
پوریا کیانوش – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه آزاد اسلامی – کارشناس شرکت (IMECCO)

چکیده:

وجود آب زیر زمینی یکی از عوامل موثر در رانش دیواره های معادن روباز بشمار می رود . هدف از مطالعات حاضر تعیین وضعیت هیدروژئولوژی معدن روباز چادرملو به منظور جلوگ یری از ن فوذ آب به داخل پ یت معدن و تعیین بهترین محـل جهـت حفـار ی و تجهیز چاه آب برا ی زه کشی آبها ی هجوم ی است . برای دست یابی به ا ین هدف ، بررس یهای تکتون یکی و کاوشها یژئوف یزیکی بـا روشهای شلومبرژه و سونداژ الکتر یکی ترک یبی انجام و وضعیت تکتون یکی معدن شناسا یی و نقاط ی برای حف اری انتخـاب شـد تـا بتوان جریان آبهای زیرزمینی ورود ی به معدن را زهکشی کرد . پس از پا یان عمل یـ ات حفـار ی و انجـام عمل یـ ات پمپـاژ و تعیـی ن ضرایب ه یدرودینامیکی، مدل ه یدرودینامیکی افت آب در معدن تعیین شد که در نت یجه با انجام عمل یات زهکش ی در منـاطق بـا پتانسیل بالا می توان نسبت به زهکشی آبهای ورودی اقدام کرد .