سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا شفیعی – استادیار دانشکده مکانیک ، مجتمع فنی و مهندسی ، دانشگاه یزد
رضا توسلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک ، مجتمع فنی و مهندسی ، دانشگاه ی

چکیده:

یک میله که در یک طرف ثابت و در انتهای دیگر به صورت آزاد می باشد به طور ناگهانی تحت اثر بار محوری قرار می گیرد . بـار اعمالی باعث م ی شود تا یک موج تنش در طول م یله ایجاد شده و به سمت تک یه گاه حرکت نماید . چنانچه بار اعمالی نصف تـنش تسلیم ماده باشد . درست در لحظه انعکاس موج تنش در تکیه گاه، میله به تسلیم می رسد و مطابق مدل ارائه شـده تمـام کـرنش پلاستیک به یک ناحیه بسیار کوچک نزدیک تکیه گاه ی شود . در این تحقیق رفتار میله در حالت پلاستیک مطاب ق مدل ارائه شده مورد بحث قرار می گیرد .