سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا سعیدی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان – دانشکده فنی – بخش مکانیک
رضا نقدآبادی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله با استفاده از تانسور کرنش لگاریتمی و نرخ گرین – نقدی آن یک مدل سینماتیک و مشخصه برای تحلیل تغییر شکلهای بزرگ الاستیک – پلاستیک ارائه شده است . ابتدا یک رابطه سینماتیکی بر اساس قانون جمع پذیری نرخ کرنشهای لگاریتمی ارائه شده است . سپس برای هریک از بخشهای الاستیک و پلاستیک معادلات مشخصه ای ارائه شده است . با ترکیب معادلات مشخصه الاستیک و صلب پلاستیک و استفاده از رابطه سینماتیکی ارائه شده ، یک مدل مشخصه برای تحلیل تغییر شکلهای بزرگ الاستیک – پلاستیک مواد با سخت شوندگی ترکیبی سینماتیک و
همسانگرد ارائه گردیده و مسئله تغییرشکل بزرگ الاستیک – پلاستیک برش ساده بااستفاده از مدل مذکور برای مواد با سخت شوندگی ترکیبی سینماتیک و همسانگرد حل شده است .