سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرنوش آقایی دانشور – کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه باهنر کرمان و مدرس دانشگاه آزاد وا
محمدجواد خانجانی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

به منظور شبیه سازی جریان سطحی و برآورد میزان دبی، سرعت و ارتفاع جریان بر روی سطح حوضه،یک مدل هیدرولوژیکی جدید با اختار عددی طراحی و ارائه شده است. در این مدل، معادلات سنت – ونانت حاکم بر جریان سطحی در حالتیک بعدی و دو بعدی، ومدل نفوذ پارلانگ ۱۹۸۲، با استفاده از روش عددی تفاضل محدود و با تقریب موج سینماتیک، با طرح ضمنی،حل شده است. به منظورحل دستگاه معادلات غیر خطی حاصل، از روش نیوتن استفاده شد. الگوریتم و برنامه این مدل در حالتیک بعدی و دو بعدی، با استفاده از نرم افزار مطلب تهیه و نتایج آن مورد تحلیل قرار گرفته است. برای بررسی دقت و صحت مدل ریاضی ارائه شده، در برآورد ارتفاع وحجم جریان سطحی، این مدل بر روی حوضه آبریز دره مارون فارس اجرا شد. هیدروگرافهای محاسباتی مدل و نتایج مشاهداتی در ایستگاه هیدرومتری خروجی حوضه، مقایسه شده و میزان دقت مدل ریاضی مورد بررسی قرار گرفته است.