سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
مهدی جهرمی – دکترای مهندسی مکانیک، استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسین پورفرزانه – دکترای مهندسی مکانیک
منوچهر منطقی – دکترای مدیریت سیستم ها، دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:
در مقاله حاضر، یک مدل مفهومی به منظور سامان دهی ارتباط بین صنعت و دانشگاه در حوزه توسعه فناوری موتورهای توربینی در ایران ارائه شده است. در ابتدا ضمن معرفی مبانی تحقیق و توسعه، شاخص های سطح آمادگی فناوری، سطح آمادگی تجاری و سطح آمادگی ساخت تبیین شده اند. سپس به معرفی مختصر الگوهای توسعه فناوری در این عرصه در کشورهای حاصب فناوری پرداخته شده است. در نهایت مدل مفهومی مورد نظر ارائه شده است که دارای چهار بخش اصلی است:مرکز مدیریت یکپارچه تحقیقات و فناوری، شبکه مراکز تحقیقات فناوری دانشگاهی، شبکه مراکز تحقیقات روش های پیشرفته ساخت و صنایع. این مدل با تفکیک وظایف هر بخش بر مبنای سطوح آمادگی فناوری، تجاری و صاخت تلاش نموده است تا از یک شبکه گسترده بهره مند گردد. در این مدل مدیریت متمرکز تحقیقات فناوری بر مبنای چشم اندازهای ۵، ۱۰ و ۲۰ ساله صورت خواهد گرفت. مراکز تحقیقات فناوری دانشگاهی بر اساس شایستگی های محوری دانشگاه های کشور در حوزه فناوری های مختلف موتورهای توربینی شکل می گیرند. ه مچنین، ایده شکل گیری مراکز تحقیقات روش های پیشرفته ساخت به عنوان حد فاصل دانشگاه و صنعت در حوزه موتورهای توربینی مطرح شده است. صنایع در این مدل وظیفه تکمیل چرخه توسعه و اخذ تأئیدیه های کیفی نهایی و تولید محدود و انبوه و بهبود مستمر فرایندها را بر عهده دارند.