سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا عبادزاده – مدیرعامل شرکت صادرات تجهیزات و خدمات آب و برق ایران
محمدعلی کاشفی – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA گرایش استراتژی دانشگاه صنعتی مالک اشتر و کارشن

چکیده:

صادرات شریان حیاتی اقتصاد کشورهاست که به رونق اقتصادی، سرمایه گذاری، اشتغال و در نهایت توسعه منجر می شود. توجه به این مقوله مستلزم ایجاد زیر ساخت های ضروری و بسترسازی مناسب می باشد. شکل گیری نهادهای صادراتی تخصصی و موثر یکی از این راهکارهاست.
این مقاله پس از بررسی ادبیات موضوع و ارائه مدل های فراوان موجود و معتبر در خصوص مزایای ایجاد و شکل و گیری اینچنین نهادهایی و بااستناد به تجربیات عملی مدیران ارشد یک نهاد صادراتی تخصصی ایرانی در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی- شرکت صادرات تجهیزات و خدمات آب و برق ایران (صانیر)- در انتها به ارائه یک مدل مفهومی پرداخته و نقش نهادهای صادراتی موثر و تخصصی را در رشد و توسعه صادرات تبیین می نماید. مدل مذکور نقش استراتژی و فعالیت های صادراتی را در عملکرد اقتصادی بنگاه و در نهایت رشد و توسعه صادرات بخوبی نمایان میسازد.